نکات مهم اجرایی در مورد مرغ داری

میزان هوادهی مورد نیاز در مرغداری ها بر حسب تعداد مرغ و وزن متوسط آنها تعیین می شود.
برای سالن های با عایق بند ی مناسب 9 متر مکعب در ساعت به ازای هر کیلو گرم مرغ و برای سالن های عایق متوسط حداقل 15متر مکعب در ساعت به ازای هر کیلوگرم مرغ پیشنهاد می گردد.
دمای داخل مرغداری باید بین 20 تا 22 درجه سانتی گراد باشد و رطوبت نسبی نباید از 50 درصد بیشتر شود.
سرعت مناسب هوا بر روی پد سلولوزی بین 1 تا 2 متر بر ثانیه پیشنهاد می گردد و در این محدوده سرعت احتمالی حمل قطره آب به داخل سالن به حداقل می رسد، همچنین از اغتشاش هوا در داخل سالن جلوگیری می نماید. استفاده از آبرسانی با حجم مناسب ولی فشار معمولی شهر حدود 2 بار پیشنهاد می گردد.

فشار و دمای مناسب

همواره کلیه سطوح پد سلولوزی باید خیس باشد و هیچ خشگی وجود نداشته باشد.
بر حسب سن طیور فن ها را روشن کنید، زیرا می تواند تاثیر معکوس داشته باشد.
کنترل دمای داخل سالن را مرتب انجام دهید تا اختمال سرماخوردگی در طیور کاهش یابد.
اندازه گیری فشار استاتیکی درون سالن را فراموش نکنید.
بهترین محدوده فشار 12 الی 25 پاسکال یا 0.1 الی 0.05 اینچ ستون آب می باشد.
در سالن هایی که از پد سلولوزی استفاده می شود، اگر فشار استاتیکی سالن بیش از 0.1 اینچ ستون آب نسبت به بیرون باشد، احتمالا سطح پد سلولزی کافی نبوده و یا مسدود می باشد.
توجه داشته باشید افت فشار پد سلولزی نباید بیش از 20 پاسکال گردد.

  • بهترین محدوده فشار 12 الی 25 پاسکال یا 0.1 الی 0.05 اینچ ستون آب می باشد.

  • اندازه گیری فشار استاتیکی درون سالن را فراموش نکنید.
  • افت فشار آب پد سلولزی نباید بیش از 20 پاسکال گردد.
  • بر حسب سن طیور فن ها را روشن کنید، زیرا می تواند تاثیر معکوس داشته باشد
  • سرعت مناسب هوا بر روی پد سلولوزی بین 1 تا 2 متر بر ثانیه پیشنهاد می گردد.

نوشته‌های اخیر

دسته‌ها

نظرات خود را با گروه مهیا درمیان بگذارید

سرد و گرم چشیده ایم.